Buitenwatersloot 335 2614GS Delft
CONTACT

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Centwerk: Centwerk B.V., de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd aan Buitenwatersloot 335, 2614GS te Delft, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 27238178.
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Centwerk een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Centwerk en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst, in het kader waarvan Centwerk zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten.
 5. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst aan de Klant te leveren zaken die volgens specificaties van de Klant middels assemblage en/of verspanen door Centwerk zijn vervaardigd.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Centwerk en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De algemene voorwaarden van de Klant en/of een derde, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover Centwerk deze uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze leveringsvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES, TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Iedere offerte van Centwerk is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een offerte van Centwerk kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Klant overeenkomstig lid 3, nog door Centwerk worden herroepen.
 2. Aan een offerte van Centwerk die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van Centwerk die gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant de offerte van Centwerk heeft ondertekend en weer in het bezit van Centwerk heeft gesteld. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Centwerk uitdrukkelijk en Schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. Mondelinge afspraken, alsook Schriftelijke afspraken die niet middels een handtekening van een bevoegde vertegenwoordiger van Centwerk zijn bekrachtigd, binden Centwerk niet.
 6. De Overeenkomst omvat uitsluitend de uitdrukkelijk in de offerte vermelde prestaties van Centwerk. In geval Partijen aanvullingen of wijzigingen op de offerte overeenkomen, zijn deze niet eerder verbindend dan nadat deze afspraken middels een aangepaste offerte en door ondertekening door Partijen, zijn bekrachtigd.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. Centwerk spant zich in de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden, na te komen, echter zijn al deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Centwerk treedt niet eerder in dan nadat de Klant Centwerk Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Centwerk zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Uitvoerings- en leveringstermijnen als in lid 1 bedoeld, vangen niet eerder aan dan nadat Centwerk alle voor de uitvoering c.q. levering benodigde gegevens van de Klant heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTING VAN DE KLANT

De Klant is gehouden om zo spoedig mogelijk als voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante informatie en eventuele materialen aan Centwerk ter beschikking te stellen, op de door Centwerk voorgeschreven wijze. Zulks geschiedt voor eigen rekening van de Klant.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van Producten plaats door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval van bezorging komen de transportkosten aanvullend voor rekening van de Klant.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te (doen) nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem verschuldigde te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, zal Centwerk de Producten voor rekening en risico van de Klant opslaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem verschuldigde.
 5. In het geval dat de Klant afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van Centwerk mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Centwerk is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem verschuldigde en de kosten van opslag van de Producten.

ARTIKEL 7. | TOLERANTIES

In de offerte en/of anderszins door Centwerk vermelde eigenschappen van de Producten, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de Producten, waaronder maten, kleuren, gewichten en functionaliteiten van de Producten mede begrepen, welke voor de Klant redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de Klant geen grond zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De Klant dient op het moment van leveren van de Producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan bij althans onverwijld na de levering mededeling te doen aan Centwerk.
 2. In geval van gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar waren, dient de Klant daarvan binnen drie dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan Centwerk.
 3. Indien de Klant niet tijdig reclameert, vloeit er voor Centwerk uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Klant tijdig reclameert, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, bestaan.
 5. Geen grond voor reclames zijn de aanwezigheid van toleranties als bedoeld in het vorige artikel, alsook de aan- of afwezigheid van specificaties hetgeen desalniettemin beantwoordt aan de door de Klant aan Centwerk verstrekte gegevens.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Centwerk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Centwerk bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Elke met Centwerk aangegane Overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Centwerk van voldoende kredietwaardigheid van de Klant zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Centwerk.
 2. Centwerk is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Centwerk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Centwerk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Centwerk gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Centwerk heeft gesteld.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Centwerk op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. De Klant is verplicht de schade die Centwerk ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Centwerk de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, TRANSPORTKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Centwerk vermelde prijzen exclusief transportkosten, exclusief btw en exclusief eventuele overige heffingen van overheidswege.
 2. Indien en voor zover de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, zoals in geval van een uurtarief, worden de daadwerkelijk door Centwerk gewerkte uren op basis van nacalculatie aan de Klant doorberekend.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. De Klant dient te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 5. Centwerk is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 6. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Centwerk en onverminderd het bepaalde in artikel 8, is Centwerk na de levering van de Producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. Centwerk is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Klant Centwerk niet tijdig van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of eventuele materialen voorziet, dan wel Centwerk is uitgegaan van door de Klant verstrekte ondeugdelijke materialen.
 3. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door de Klant verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Centwerk kan worden toegerekend.
 4. Centwerk is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten.
 5. Centwerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Centwerk is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Centwerk in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze leveringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Centwerk aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Centwerk toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze leveringsvoorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van Centwerk is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Centwerk betrekking heeft.
 2. De Klant vrijwaart Centwerk van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Centwerk toerekenbaar is. Indien Centwerk uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Centwerk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Centwerk, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Centwerk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze leveringsvoorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van Centwerk.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Centwerk geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Centwerk te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Centwerk hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de Klant aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt het door de Klant aan Centwerk verschuldigde terstond volledig opeisbaar. Tevens is de Klant in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud van dit artikel, met dien verstande dat de derde geen bevoegdheid tot bezwaring of vervreemding mag worden toegekend. Op het moment van doorlevering aan een derde, verkrijgt Centwerk op de vordering(en) van de Klant op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
 6. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Centwerk of door Centwerk aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Centwerk is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te (doen) nemen. De Klant dient Centwerk op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de Klant daarmee in verzuim is en zonder dat Centwerk de Klant daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van zijn eigendomsrechten staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Klant.
 7. Als de Klant, nadat de verkochte Producten aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Centwerk wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
Cart Overview