Buitenwatersloot 335 2614GS Delft
CONTACT

Kwaliteitsbeleid

 • Het kwaliteitsbeleid is gericht op het leveren van diensten en producten die volledig aansluiten op de wensen van de klant. Hierbij dient te allen tijde worden voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Het kwaliteit- en milieubeleid richt zich op het optimaal bedienen van strategische klanten. Dat wil zeggen hoe groter de meerwaarde die we kunnen leveren, hoe beter dit past bij de strategie.
 • Het kwaliteit- en milieubeleid moet er voor zorgen dat er wordt voldaan aan de overeengekomen eisen waarbij vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en optimale dienstverlening moeten leiden tot klantentrouw, rentabiliteit en continuïteit.
 • De directie is verantwoordelijk voor een beleid dat erop gericht is het KMS op een effectieve en economisch verantwoorde wijze uit te voeren en in stand te houden.
 • Nieuwe trends en ontwikkelingen op veranderde marktomstandigheden, worden nauw in de gaten gehouden en kunnen van invloed zijn op de doelstellingen. Bovendien biedt dit kansen om onze klanten nog beter te kunnen bedienen.
 • Het kwaliteitsbeleid is onderdeel van de directiebeoordeling en wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig geacht, geactualiseerd.

Veiligheid, gezondheid en milieu beleid

Veilig, gezond en milieu verantwoord werken wordt door de directie als zeer belangrijk ervaren. Het doel van dit beleid is dan ook om in samenwerking met eigen medewerkers, onderaannemers en directie te komen tot een zo goed mogelijk werkklimaat, waarin ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tot een minimum worden beperkt. Tevens streeft het bedrijf naar een zo goed mogelijke bescherming en minimale belasting van het milieu. Om dit beleid gestalte te geven is het als volgt geformuleerd:

 • De veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en derden tijdens de arbeid zullen zo veel mogelijk worden bevorderd om persoonlijk letsel te voorkomen;
 • Voorkoming van materiële schade en vervuiling van bodem, water en lucht en vermindering van de hoeveelheid afval zullen worden nagestreefd;
 • Medewerkers zullen zo veel mogelijk betrokken worden bij de besluitvorming en maatregelen die nodig zijn om de arbeidsomstandigheden continue te verbeteren;
 • De medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medische deskundige raadplegen.
 • Bij (langdurige) ziekte wordt er indien mogelijk voor aangepast c.q. vervangend werk gezorgd.
 • Dusdanige werkmethoden toepassen zodat risico’s voor veiligheid en milieu zo veel mogelijk worden uitgesloten.
 • Een deugdelijke planning van veiligheids- en milieu activiteiten naar prioriteit met verslaglegging van resultaten, ongevallen en tekortkomingen.
 • Het motiveren van alle medewerkers om de grootst mogelijke mate van veiligheid, orde en netheid en communicatie na te streven.
 • Bestrijden van risico’s aan de bron en dusdanige werkmethoden toepassen zodat risico’s worden uitgesloten.
 • Het actief betrekken van medewerkers in maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te verhogen en de milieubelasting te verlagen door middel van het periodiek bespreken van maatregelen en informatieoverdracht hier omtrent.
 • Medewerkers stimuleren een positieve bijdrage te leveren bij de invulling en uitvoering van de Veiligheid-, gezondheid- en milieu aspecten.
 • Het periodiek houden van werkplekinspecties en de verantwoordelijken aanspreken op hun organisatie.
 • De directie streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Deze verklaring wordt iedere drie jaar geëvalueerd en, indien nodig, geactualiseerd. De realisatie van het beleid hangt uiteindelijk af van de naleving van wet- en regelgeving en voorschriften. Hierbij is sprake van individuele verantwoordelijkheid van werknemers. De directie zal erop toezien dat de naleving van de relevante wet- en regelgeving en voorschriften gecontroleerd wordt en dat de werknemers zodanig aangesproken zullen worden op gewenste continue verbetering hierin.

Ethisch beleid

 1. Overzicht

Centwerk B.V. zet zich in om werknemers, partners en het bedrijf te beschermen tegen illegale of schadelijke acties door individuen, bewust of onbewust. Wanneer Centwerk B.V. problemen proactief aan pakt en juist oordeelt, zal het ons helpen ons te onderscheiden van concurrenten.

Centwerk B.V. tolereert op geen enkel moment wangedrag of ongepastheid. Centwerk B.V. zal de juiste maatregelen nemen en snel handelen om het probleem op te ossen als het ethische beleid wordt overtreden.

 1. Het doel

Het doel van dit beleid is het creëren van een cultuur van openheid, vertrouwen en het benadrukken van de verwachting van werknemers en consumenten om eerlijk zaken te doen. Dit beleid dienst als leidraad voor zakelijk gedrag om ethisch gedrag te waarborgen. Effectieve ethiek is een teaminspanning waarbij de deelname en ondersteuning van elke Centwerk medewerker betrokken is. Alle medewerkers dienen zich vertrouwd te maken met de ethische richtlijnen die volgen op deze inleiding.

 1. Scope

Dit beleid is van toepassing op de werkgevers en werknemers van Centwerk B.V.

 1. Het beleid
  • Toewijding van de uitvoerende macht aan het ethische beleid
   • Kantoormedewerkers, manufacturing managers en teamleiders binnen Centwerk B.V. moeten het goede voorbeeld geven. In elke zakelijke praktijk moeten eerlijkheid en integriteit topprioriteit zijn voor teamleiders.
   • Teamleiders moeten een opendeurbeleid voeren en suggesties en zorgen van werknemers verwelkomen. Hierdoor kunnen werknemers zich op hun gemak voelen bij het bespreken van problemen en worden teamleiders gewaarschuwd voor zorgen binnen het personeelsbestand.
   • Teamleiders moeten elk belangenconflict met betrekking tot hun positie binnen Centwerk B.V. bekend maken.
 • Toewijding van medewerkers aan het ethische beleid
  • Medewerkers van Centwerk B.V. zullen iedereen eerlijk behandelen, wederzijds respect hebben, een teamomgeving bevorderen en de intentie en schijn van onethische of compromitterende praktijken vermijden.
  • Elke medewerker moet moeite en intelligentie aanwenden om de ethische waarde te handhaven.
  • Werknemers moeten elk belangenconflict met betrekking tot hun functie binnen Centwerk B.V. bekend maken.
  • Werknemers helpen Centwerk B.V. om klant- en leverancierstevredenheid te vergoten door kwaliteitsproducten te leveren en tijdig op vragen te reageren.
 • Bedrijfsbewustzijn
  • Bevordering van ethisch gedrag binnen interpersoonlijke communicatie van werknemers wordt beloond.
  • Centwerk B.V. bevordert een betrouwbare en eerlijke sfeer om de visie op ethiek binnen het bedrijf te versterken.
 • Handhaving van ethische praktijken
  • Centwerk B.V. zal het belang van de integriteitsboodschap versterken en de toon zal bovenaan beginnen. Elke werknemer, manager en directeur moet consequent een ethisch standpunt innemen en ethisch gedrag ondersteunen.
  • Werknemers bij Centwerk B.V. dienen een open dialoog aan te moedigen, eerlijke feedback te krijgen en iedereen eerlijk en objectief te behandelen.
  • Centwerk B.V. zal zorg dragen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het ethisch beleid.
 • Onethisch gedrag
  • Centwerk B.V. zal de intentie en schijn van onethische of compromitterende praktijken in relaties, acties en communicatie vermijden.
  • Centwerk B.V. tolereert geen intimidatie of discriminatie.
  • Centwerk B.V. zal op geen enkel moment ongepastheid toestaan en we zullen ethisch en verantwoordelijk handelen in overeenstemming met de wetten.
  • Centwerk B.V. werknemers zullen geen bedrijfsmiddelen of zakelijke relaties gebruiken voor persoonlijk gebruik of gewin.

 

 

Cart Overview